ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Polityka wobec prasy mniejszości narodowych w Polsce

Polityka wobec prasy mniejszości narodowych w Polsce

Prasa dla mniejszości narodowych jest jednym z symboli istnienia środowiska w sferze publicznej i oznaką jego aktywności kulturalnej. Pisma jawią się jako znaczący organizator życia narodowego, umożliwiając  zarazem poznanie katalogu spraw ważnych dla tych grup. Podkreśla się, że dzięki własnym mediom członkowie społeczności mniejszościowych (często rozproszonych) mogą mieć codzienny kontakt z własnym językiem i kulturą. Funkcjonując ponadto jako środek przekazu wiedzy o historii pełnią rolę oręża w walce o prawdę historyczną dotyczącą mniejszości i jej dziedzictwa kulturowego oraz jej  relacji z większością.

Kształt prasy i możliwości jej oddziaływania zdeterminowane są szeregiem czynników. Wpływają nań zarówno założenia i sposoby realizacji polityki państwa w sferach narodowościowej, kultury czy medialnej,  jak i wewnątrzgrupowe oczekiwania i możliwości.

Podczas spotkania scharakteryzowane zostaną przemiany, jakie dokonały się w polityce wobec mediów drukowanych adresowanych do mniejszości narodowych w Polsce po 1945 roku. Porównanie warunków sprzed i po 1989 roku stworzy szansę na refleksję dotyczącą podstawowych różnic między sytuacją prasy mniejszości w obu obszarach czasu i ich znaczenia dla życia narodowego mniejszości.

15 grudnia 2010 r. godz. 18.00
Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 45.
Wstęp wolny

Prof. dr hab. Janusz Mieczkowski pracuje w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii polityki etnicznej oraz komunikacji społecznej grup mniejszościowych. Od lat wierny jest także swej fascynacji wielokulturowością Pomorza Zachodniego. Opublikował m.in. następujące książki: Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Liczba, położenie i działalność polityczna (1994), Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945-1997(1998), Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa polskiego od 1989 roku (2007). Był także  współautorem takich  prac jak: Wybrane problemy narodowościowe (1998),  Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce (2003) czy Topografia pamięci (2010).

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013